රුවන්වෙල්ල නගරය පසුකරන ඔබට හමුවන තවත් සුත් ඇදගන්නා තැනක් වන්නේ ජුබිලි අම්බලමය. ලංකාවේදී දක්නට ලැබෙන විශාලතම අම්බලම් අතරින් එකක් වන මෙය 1901දී මිය ගිය සහකාර ඒජන්තවරයකුගේ බිරිදක් වූ ලිලී හැරියට් ඩේවිඩ්සන් සිහිවීම සදහා ප්‍රදේශෞඒ ආරච්චිවරු, කෝළාරවරු, සහ රටේ මහත්වරු ඇතුලු ඇගේ හිතව්තුන් විසින් ඉදිකරන ලද බවායි වාර්ථ වන්නේ.මෙහි වන දැව කනු නුවර මගුල් මඬුවෙහි අලංකාර බව අනූව ඉදිකර ඇති අතර මල් කැටයම් කල පේකඩවලින් කුලුනු හිස් අලංකාර කර තිබෙනු දැකිය හැක. සමස්ථයක් ලෙසට සැලකීමේදී නුවර මගුල් මඩුව, ඇම්බැක්කේ දේවාලය සිහිගන්වන මෙහි නිමැවුමට අමතරව ගලින් නිමකල විශාල දිය භාජනයක්ද වෙයි.