ලොව පුරා සිදුවෙන Online ආකාරයේ conversations බොහොමයක පසු බිමෙන් වන මෘදුකාංගය Skype ලෙසට පිලිගන්නට සිදුවේ. ලොව පුරා මිලියන ගනනක් පුද්ගල මට්ටමින් හා ආයතනෛක මට්ටමින් මෙම මෘදුකාංගය තම video හා voice calls මෙන්ම instant messages යැවීම ලබා ගැනීම සදහා මෙම Skype මෘදුකාංගය දෛනිකව යොදා ගැනේ. ඔවුන් ඒ සදහා මෙම මෘදුකාංගය තම mobile, computer මෙන්ම TV වෙතට ස්ථාපනය කර ගැනීමෙන් සිදුකරනු ලබනවා. මෙම මෘදුකාංගය සමග පැමිනෙන සේවාව ආකාර දෙකකට ලබා ගන්නට හැකි වන අතර නොමිළේ වන් සේවාව මෙන්ම මුදල්ගෙවා ලබා ගන්නා සේවාවේදී ගෘහස්ත දුරකථන සදහා ඇමතුම් ගැනීම , SMS යැවීම මෙන්ම access WiFi වැනි හවත් පහසුකම් දක්වා පුලුල් පරාසයකට විහිදෙනවා. මෙම මෘදුකාංගයේ නවතම සංස්කරනයක් මේ වන විට නිවේදය වී ඇති අතර පහත දැක්වෙන සැබැදුම ඔස්සේ පිවිසීමෙන් එම බාගතකර ගැනීම සදහා ඔබටත් අවස්ථාව ඇත.

 6.22.0.107 | 1.5 MB
Offline Installer | 42.5 MB
MSI Installer | 38.2 MB
Portable Skype | Skype for Mac