විටක ඔබේ පරිගණකය ඔබට රහසක් නැතිනම් ගැටලුවක් වූ අවස්ථා නැතුවාම නොවිය හැක. එහි ධාවනය වන මෘදුකාංග පරිසරය පිලිබදව අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්නට එම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග එන පහසුව මදිවන විටකදී තැන් කිහිපයකටම පිවිස ඒවා විමසා බලන්නට සිදුවීම දැඩි අපහසුවක් වන්නේ විටක එම තොරතුරු අවශ්‍ය වන්නේද හදිස්සි අවස්ථාවක්දී වීමට ඉඩ ඇති බවිනි. System Explorer ඔබේ සහයට එන්නේ මෙවැනි අවස්ථාවලදීය. මෙම කුඩා මෘදුකාංගය සමග එන tools ඔස්සේ ඔබේ පරිගණකය තේරුම් ගන්නට පමනක් නොව එය Under Controlව තබා ගන්නට අවස්ථාවක් ගෙනෙනු ඇත. එපමනක්ම නොව File Database වැනි පහසුවක් ඔස්සේ ඔබ නොදැන එහි ධාවනය වෙමින් ඇති මෘදුකාංග මොනවාදැයි පැහැදිලි කරගන්නට හා ඒවා පිලිබදව වැඩි දුර තොරතුරු තේරුම් ගන්නටද ඔබට හැකි වනු ඇත. එසේම සැක කටයුතු මෘදුකාංග ධාවනයන් වලදී එම මෘදුකාංග පිලිබදව VirusTotal හරහා විමසා බලන්නට සහය වීම වඩාත් සිත්ගන්නා පහසුවක් වනු ඇත.මූලිකව මෙම මෘදුකාංගය සමග ඔබේ පරිගණකයේ Tasks, Processes, Modules, Startups, IE Addons, Uninstallers, Windows, Services, Drivers, Connections හා Opened Files පිලිබද තොරතුරු එය ලබා දෙනු ඇත. තවත් පහසුකම් රාශියක් සමග පැමිනෙන මෙම මෘදුකාංගය පිලිබදව වැඩිදුර තොරතුරු හා භාවිතාව සදහා පහත දැක්වෙන සැබැඳුම ඔස්සේ පිවිසීමෙන් ඔබටත් හැකිවනු ඇත.

System Explorer 6.0.1.5281

Portable System Explorer 6.0.1.5281