ගෙවී ගිය රාත්‍රියේ SONY ආයතනයේ Sony Pictures කොටසේ පරිගණක පද්ධතිය hack වීමකට ගොදුව ඇති බවටයි වාර්ථා වූවේ. එම කොටසෙයි බලධරයන් වහාම අදාල සේවකයන් ආයතනයෙන් ඉවත්කරන්නට තීරනය කරන ලද්දේ වඩ වඩාත් …

Continue Reading