කලක සිට cybercriminals තම හානිකර පතුරවන්නට භාවිතාකල ක්‍රම වේදයක් වූවේ Office applications වල macro feature එක සංක්‍රියකරවා ගැනීමයි. මෙහිදී ඔවුන් කරනු ලැබුවේ Word / Excel වැනි ගොනු වලට malicious macro …

Continue Reading