දරුවන් සහ පරිගණක භාවිතාව අතර වන ගැටලු කිහිපයකි. මේ තරින් දරුවෙකු හා පරිගණකයක් අතර වන කාල සීමක්වක් නොමැති වීමේ ගැටලුව සමහර සමාජයන් වලදී වඩාත් ගටලුකාරී වී ඇති බවක් වරින් වර පලවන පුවත් කියා පාමීන් සිටී. එංගලන්ත රජය ප්‍රමුක රටවක් කිහිපයක් අනවශ්‍ය වෙබ් අඩවි වෙතට අඩුවයස්කරුවෙකුගෙ පිවිසීම වලක්වන්නට මෑතකදී පියවර කිහිපයක්ම ගෙනෙන ලදී. Taiwan වලින් පැමිනෙන නවතම පුවතක් විස්තර කරන්නේ එරට දෙමාපියන් තම දරුවන් පරිගණක ඇසුරේ ගත කරන වෙලාවන් සීමා කරන්නට නීතියෙන්ම සීමා වන නව අනපනත් ගෙනැවිත් ඇති බවකි. එම නීතිය පැහැදිලි කරන්නේ දෙමා පියෙක් තම දරුවෙකු අනවශ්‍ය වේලාවක් screen එකක් ඉදිරියේ ‍රැදෙන්නට ඉඩ හැරීම තුල දී සිදුවිය හැකි “mentally or physically” හානිය සලකා $1,600.ක දඩයකට ලක්කිරීමේ හැකියාව එම නීතීන් යටතේ අවස්ථාව ලැබෙන බවකි.
ඇමරිකානු ආයතනයක් ද පසු ගියදා කල හැදෑරීමකින් හෙලි වූවේ සමහර විටක දරුවෙකු electronic displays එකක් ඉදිරියේ ගතකරන වේලවාව පැය 11 දක්වා විය හැකි බවකි. ඔවුන්ද යෝජනා කර සිටියේ දිනකට පැය දෙකක වඩා තිරයක් මත දරුවෙකුට ගත කරන්නට සැලැස්වීම තිරනාත්මක බවකි. ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසා සිටියේ දරුවන්ගේ නිදන කාබර තුල අන්තර්ජාලය සම්බන්ද උපාංග තිබෙන්නට සැලැස්වීමද ගැටලුකාරී ප්‍රථිපල කැදවිය හැකි බවකි