පරිගණකයේ ස්ථාපිතව තිබියම යුතු මෘදුකාංග අතරට ආරක්ශක මෘදුකාංගයක් පැමිනෙන්නේ ප්‍රධානතම අවශ්‍යතාවයක් ලෙසටය. නිවැරදිව ආරක්ශක මෘදුකංගයක් ස්ථාපනයව තිබීම, එය නිවැරදිව යාවත්කාලීනව තිබීම, තීරනාත්මක අවස්ථාවලදී එය වෙතින් ලැබෙන උපදෙස් අනුගමනය කිරීම වැනි කරනා රාශියක් සමග ධනාත්මකව කටයුතු කිරීම ඔස්සේ භාවිතාකරන්නෙකුට ඉන් උපරිම ආරක්ශාව ලබා ගන්නට ඉඩ සැලසෙන බවටයි පිලි ගැනෙන්නේ. Tencent PC Manager යනු Tencent Cloud Protection, Tencent Antivirus Engine II, Avira Local Antivirus, Tencent System repair යන ආරක්ශන යාන්ත්‍රන හතරක එකතුවක් ඔස්සේ ආරක්ශාව සලසන viruses, spyware, malware, rootkits වැනි ප්‍රධාන පෙලේ හානිකර අවස්ථාවන් වලට එරහිව කටයුතු කරන සම්පූර්නයෙන්ම නොමිළේ භාවිතාකල හැකි ආරක්ශක මෘදුකාංගයකි. එය real-time ආකාරයට ඔබ ආරක්ශාකරන්නේ වෙගවත් මුත් වඩාත් අඩු පද්ධතිහැකියවන් භාවිතයෙන් වීම වඩාත් පහසුවක් වනු ඇත. එපමනකුදු නොව anti-phishing, link scanner, secure browsing, webcam protection, USB protection, hacking detection වැනි අමතර ආරක්ශක අංග රාහියක්ද එය සමග වීම වඩාත් සිත්ගන්නා සුලු කාරනාවක් වනු ඇත.

Tencent PC Manager 10.4.25377.501