ලොව පුරා ආයතන රාශියක්ම මේ වන විට self-driving මට්ටමේ දියුනු කිරීම් සදහා තම අවධානය යොමුකර සිටිනු දක්නට ලැබෙනවා. හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ ලොවපුරා දෛනිකව වෘතීය වදයෙන් මෙන්ම පෞද්ගලික මට්ටමින් මිනිස් පැය අපමන ප්‍රමානයක් වැය වෙමින් ඇති වාහන ධාවනය කරවීමේ ක්‍රියාවලිය සදහා මෙසේ දියුනුකල AI බවක් පැමිනීම විවිධ ආකාරවලින් සැලකීමේදී පවා තීරනාත්මක වනු ඇති බවට හේතු පෙන්වා දෙමින් සිටිනවා.
Toyota Research Institute (TRI) වෙතින්ද නිවේදනය වන්නේ තම පලමු ස්වංක්‍රීය මට්ටමේ වාහනය නිවේදනයට සූදානම් බවයි. LIDAR, radar, camera arrays ආදියෙන් සමන්විත මෙම නව නිකුතුවේදී එම ආයතනය දෙයාකාර ඉදිරිපත් කිරීමක් කර ඇති අතර Chauffeur හා Guardian ලෙසට ඒවා නම් වනවා. Chauffeur වලදී පූර්න ස්වංක්‍රීය වාහනයක් ඉදිරිපත්වන අතර සිමිත ප්‍රදේශයකට සීමාවන ලෙසට නිවෙදනය වනවා. Guardian වලදී සහය රියදුරු පද්ධති වලින් සමන්විතව ඔනෑම ප්‍රදේශයකට විවෘතව නිවේදනය වන අතර Level 5 ලෙසට කාන්ඩගත වන අතර ප්‍රදේශය හදාරමින් රියදුරාට සහම වීම ප්‍රමුක වන අතර අවශ්‍ය වස්ථාවකදී පමනක් පූර්න ක්‍රියකාරීත්වයට සූදානම් ලෙසට නිමව ඇති බවටයි පැහැහිලි වන්නේ.
එම ආයතන පවසන්නේ දැනටමත් භාවිතාවන Automatic Emergency Breaking වැනි දියුනු කිරීම් රාශියකින් ස්මන්විතව එන මෙම නව නිකුතූන් වලදී Guardian කාන්ඩය වඩාත් ආකර්ශනීය ඉල්ලිමක් ලබනු ඇති බවයි.