මෙය Video Converter මෘදුකාංගයකි. මෙම මෘදුකාංගයේ නිපැයුම්කරුවන් එය හඳුන්වන්නේ All-in-One video converting ලෙසටය. වේගවත් ක්‍රියාකාරීත්වයක් මෙන්ම වඩාත් පැහැදිලි , නිවැරදි ප්‍රථිපලයක් ගෙනෙන්නට සමත් මෙම මෘදුකාංගය සමග DivX, XviD, MOV, rm, rmvb, MPEG, VOB, DVD, WMV, AVI වැනි ගොනු වර්ග Pod/PSP වැනි portable video device සදහා මෙන්ම , MP4 player නැතිනම් smart phone වැනි උපකරන සදහා ගැලපෙන ලෙසට Output කර දෙන්නට සමත්වන බවටයි විස්තර කෙරෙන්නේ. අමතරව Batch add ඔස්සේ ලබා ගන්නා වීඩියෝවන් සදහ batch convert ලෙසට convert කර දීම Crop, Adjust the brightness, contrast, saturation, Rotate or flip හෝ add noise/sharpen effects වැනි හැකියාවන් බොහොමයකින් මෙම මෘදුකාංගය සමන්විත බවටයි නිවේදනය වන්නේ.

Any Video Converter Free 5.7.8