ලොවපුරා දැඩි අවධානයක් ලබ ගෙන ඇති ransomware ආකාරයේ හානිකරයේ පැතිරීම වඩාත් දරුනු බවක් ගෙන ඇති බවට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. නවතම් වාර්ථා පවසන්නේ ආසාධිත පරිගණක ප්‍රමානය 57000 සිට 200000 දක්වා වැඩිව ඇති බවයි. වඩාත්ම හානිකර බවක් පෙන්වමින් සිටින ‘Wannacry’ නම් ආසාධකයා ද පහර දෙන්නන් අතින් වඩාත් ශූක්ෂම කරමින් සිටින බවට පෙනෙන්නට ඇති අතර Microsoft ආයතනයද මීට එරෙහිව කටයුතු කරමින් සිටින බවටයි වාර්ථා පලවන්නේ. පසුගිය මාර්තුවේ දි එම ආයතනය විසින් නිකුත් කරන ලද පිලිසකරය ලබා ගෙන ආරක්ෂිත වන ලෙසට උපදෙස් දෙනවා සේම දැනට පසු සේවාව නොසපයන Windows XP, Windows 8, මෙන්ම Windows Server 2003 ආදී පද්ධති සදහාද යාවත්කාලීන නිකුත් කරන්නට කටයුතු කරමි සිටින  බවටයි නිවේදනය කරන්නේ. හදාරන්නන් විසින් ආසාධිතය සංක්‍රිය වනවාත් සමග හැඳින ගත හැකි ආකාරය ඇතිලු විසඳුම් යෝජනා කරමින් සිටින අතර  හානිකරයද වඩ වඩාත් ශූක්ෂම කරමින් ඉදිරියට ගෙන යන්නට පහර දෙන්නන්ගේද අවධානය යොමෞකර ඇති බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. පොදුවේ භාවිතාකරන්නන් වෙතට පැවසෙන පනිවිඬය වන්නේ  antivirus හා anti-malware මෘදුකාංග හොදින් යාවත්කාලීනව තබා ගන්නා ලෙසත් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධතියද නවතම යාවත්කාලීන වලින් අරක්ශිත කර ගන්නා ලෙසට හා සැක සහිත Link සංක්‍රියකරන්නට පෙර කිහිපවරක්ම  අවධානය යොමුකරන ලෙසටත්ය.