ආරක්ශිත පිවිසීමක් දත්ත උපංග වෙතට බලාපොරොත්තු වීම සෑම භාවිතාකරන්නෙකුගෙම පහේ අවශ්‍යතාවයක් වෙමින් ඇත. අවසර පදයක සහය ලබ ගැනීම තව දුරටත් වඩාත් සාර්තක ක්‍රමයක් නොවන බව නැවත නෑවතත් තහවුරු වෙමින් තිබෙන පරිසරයකදී ජීව විද්‍යාත්මක තහවුරු කිරීම් ද එතරම් සාර්ඨ්තක නොවීම අත්දැකීමක් වෙමින් ඇති අතර වඩාත් සාර්ථක විකල්පයක් සොයා යාම නිරන්තරයෙන් සිදු වෙමින් ඇත. Microsoft සමාගම මේ වන විට නිවෙදනය කර සිටින්නේ තම Windows 10 සමග Companion Device වඩාත් විස්වාසනීය ආරක්ශිත පිවිසුමක් භාවිතාකරන්නා වෙතට ලැබෙනු ඇති බවය. එම ආයතනය තම Companion Device Framework  තුලදී ක්‍රම කිහිපයකට මෙම තහවුරුව ලැබෙනු ඇති බවට පෙන්වා දෙන අතර තම Pc එක වෙතට මෙම companion device එක USB , Bluetooth නැතිනම් NFC හරහා සම්බන්ද කරන්නට හැකි අතර buttonයක් සංක්‍රිය කිරීමෙන්, NFC reader යක් සමීපයට අදාල උපාංගය ගෙන ඒමෙන් හෝ special gesture (like clapping ආධාරයෙන් මෙම සංක්‍රිය කරවා ගැනීම  ලබා ගත හැකි බවායි පැහැදිලි කරන්නේ. හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ Windows Hello නොහොත් මුහුනුවර හදුනා ගැනීමේ තාක්ශනය නැතිනම් ඇගිලි සටහන් හඳුනා ගැනීමේ තාක්ශනයට වඩා මෙම නව පැමිනීම වඩාත් සාර්ථක වනු ඇති බවකි.