නිකුතුවෙන් මසක් ගතවෙමින් සිටින Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා ලොවපුරා භවිතය මිලියන 75 ඉක්මවමින් ඇති බවටයි Microsoft ආයතනය නිවේදනය කර සිටින්නේ. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා පිවිසීමේ වේගය තප්පරයකට 1500 කට ආසන්න මට්ටමක මේ වනවිට ඇති බවකි. ආයතනය දෙසින් සැලකීමේදී Windows 10 මෙහෙයුම් පද්ධතිය සැලකෙන්නේ සේවාවක් ලෙසට වන අතර ආයතනයේ එම නව දැක්ම සමග කරන  ලඩ්ජ පලමු මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලෙසට මෙම නිකුතුව සැලකෙනවා.
windows 10 සදහා නිකුත්ව පලමු වසර 3 තුලදී බිලියනය ඉක්මවන භාවිතාවක් ඉලක්ක ව ඇති අතර දැනට වන පිවිසීමේ වේගය සැලකීමේදි එය සාර්ථක කර ගැනීමට හැකි වනු ඇති බවට විචාරනය වෙමින් තිබෙනවා. windows 7 හා 8.1 වල සිට නොමිළේ windows 10 වෙතට පැමිනීමේ හැකියාව පලමු වසර තුලදී ඇති අතර බොහෝ භාවිතාකරන්නන් අතර ප්‍රසාධයක් දිනා ගන්නට වින්ඩොස් 10 සමත්ව ඇති බවටත් තොරතුරු පලවනවා.