පැවත් වෙමින් ඇති windows 10 හමුවේදී මේ වන විට ‘Windows 10 Creators Update’ ලෙසට මීලග windows 10 ප්‍රධාන යාවත්කාලීනය 2017  ආරම්භයේ දී පැමිනෙනු ඇති බවට නිවේදනය කර සිටී. මීට පෙර හෙලිව තිබූ පරිදි ඒ සදහා වන දින වකවානුව 2017 මාර්තුමාසය වනු ඇති බලාපොරොත්තු විය හැක. මෙම යාවත්කාලීනයත් සමග වඩාත් දියුනු කල virtual realaty භාවිතාව 3D සමග සැඩි වපසරියකට එනු ඇති අතර මෙහෙයුම් පද්ධතියේ මතුපිටටම පැමිනෙන හැකියාවල් ලෙසට පවුලේ මෙන්ම ලගම හිතවතුන් සමග සබඳතා පහසුව  ඩෙස්ක් ටොප් එක මතටම පැමින වඩාත් සජීවිව සහය වනු ඇති බවට පැහැදිලි කෙරමින් සිටී. සරලව ඔවුන් පැහැදිලි කරන කරුන නම් windows Creator update සමග ඔබව සඩාත් සජීවී කරන්නට තමන් සූදානම් බවයි. මීලග surface book නිකුතුව හඳුනවා දෙමින් දෙගුනයක ග්‍රැ‍ෆික් හැකියාවක් සමග දෙගුනයක ක්‍රියාත්මක හැකියාවක්ද, පැය 16ක බැටරි හැකියාවක් ගැන පොරොන්දු වෙමින් ඇත. දැනට නිර්මානය වී ඇති අඩුම ගනකම ගෙනෙන ඩ්වෙස්ක් ටොප් මොනිටරය සමග මිලියන 13.5 ක ‍ෆික්සල් හැකියාවක් සමග වඩාත් සජීවී වර්නවත් හැකියාවක් පොරොන්දුවෙමින් සිටී. -Microsoft Surface studio-