ඔබේ පරිගණකයේ දෘඩ තැටිය භාවිතාවත් සමග අනවශය ගොනු කොටස් වලින් නිතරම පිරීයන්නට ඉඩ ඇති ස්ථානයකි. ඒවා අතර නියමිත පරිදි අස්ථපනය නොවූ මෘදුකාංග කොටස්, තාවකාලිකව තැන්පත් වන Internet Files වැනි දෑ ප්‍රධාන තැනක් ගනී. කලකට වරක් මෙසේ ‍රැස් වන අනවශ්‍ය(junk files) ගොනු රටා ඉවත්කර දැමීම Hard Disk එක මත නිදහස් අවකාශය වැඩිකර ගන්නට මෙන්ම එහි වන අපිලිවල සමනය කර ගන්නට පමනක් නොව එවන් දෑ ඒකතුවීමත් සමග පැමිනිය හැකි පසුකාලීන බොහෝ ගැටලු සමනය කර ගන්නටද සහයක් දෙනු ඇත.system slimming tool ආකාරයට වර්ග වන මෙම මෘදුකාංගය ඒ ආකාරයේ භාවිතයට පැමිනි ප්‍රථම මෘදුකාංගය ලෙසටද පිලිගැනේ. නොමිළේ භාවිතාකල හැකි මෙම මෘදුකාංගය spyware, adware ආදියෙන් තොරවන අතර විටින් විට පැමිනෙන යාවත්කාලීනයන්ගෙන්ද ශක්තිමත් වනු ඇත.

Wise Disk Cleaner 8.3.5.590

Portable Wise Disk Cleaner