මෙහෙයුම් පද්ධතිය හැරුනු කොට ලොව වඩාත් භාවිතයක් ලබන මෘදුකාංගය වන්නේ Office මෘදුකාංග කට්ටලයයි. සාමන්‍ය භාවිතාකරනෙකුට තම දෛනික ජීවිතයේදී වැදගත් වන ලිපිකටයුතු කරනා ඉදිරිපත්කිරීමක් සකසා ගැනීම වැනි දෑ සදහා එම මෘදුකාංග කට්ටලය සහයට පැමිනීම සිදුවේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳ පොල තුල මෙස සදහා වන වුසඳුම ලෙසට ගැනෙන්නේ Microsoft Office මෙහෙයුම් පද්ධතිය වන අතර එය තරමක මිල අධික නිකුතුවක්ද වේ. නොමිළේ භාවිතාකලහැකි විවෘතගනයේ මෘදුකාංග සිසඳුම්ද මේ සදහා වන අතර WPS Office (පෙර Kingsoft Office) ඉන් එකකි. සරල මට්ටමේ අවශ්‍යතාවයක්ස් අදහා කදිම Office සහයක් ගෙනෙන මෙම මෘදුකාංග කට්ටලය Writer, Presentation, Spreadsheets යන අංග වලින් සමන්විතව පැමිනේ. පැමිනෙන මෙම අංගයන් Microsoft වල Word, Exel, PowerPoint සමග compatible වන අතර අවශ්‍ය නම් මිලදී ගත හැකි සංස්කරනයක් වෙතටද පිවිසෙන්නට හැකි නිමැවුමකින් පැමින තිබීම අමතර පහසුවක් වනු ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ මෙම WPS Office 2015 මෘදුකාංගයේ නවතම සංස්කරනය වෙතට පිවිසීමේ සැබැදියාව වේ.

http://www.wps.com/download/4242